โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

หลักการและเหตุผล

                การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา       เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาทุกระดับที่จะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนของประเทศในอนาคต    ทั้งด้านสังคม    เศรษฐกิจ    การเมือง   การปกครอง   และการประกอบอาชีพ  ฯลฯ     ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ     ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านต่าง ๆ      เหล่านี้จะต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น   ดังนั้น    ในปัจจุบันรัฐบาลจึงให้การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ    โดยส่งเสริมให้โรงเรียนมีการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง   สามารถคิด   วิเคราะห์   และทดลองปฏิบัติอย่างมีเหตุผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          ทำให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น  สนใจเรียนวิทยาศาสตร์  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้รักวิทยาศาสตร์และเรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก    จึงสมควรจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   ในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ. 2550

 

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดค้นคว้าและผลิตสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

                     สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน

                2.  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิกนักประดิษฐ์

                3.  เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความมีเหตุมีผล  และใช้ทักษะกระบวนการทาง                                 วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา

 

เป้าหมาย

                1.  ด้านปริมาณ

                                -  นักเรียนชั้น ป. 5 - 6  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนเอกชน  ในจังหวัดปทุมธานี  ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภททีม  ( 3 คน)

 

                2.  ด้านคุณภาพ

                                -  ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ระยะเวลาดำเนินการ

                การเตรียมการ  ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน 2550 - วันที่ 1 ธันวาคม  2550

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  นักเรียนมีความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

                    มากขึ้น

                2.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการคิดแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

                3.  นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

                4.  นักเรียนได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามความรู้ความสามารถ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถานที่ติดต่อสอบถาม

                โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต  13/8  หมู่ 4  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2904-6150-1 , 0-2902-5912-3  http://www.udomsuksa.ac.th/rangsit

E-mail : info@udomsuksa.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์รายละเอียด

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อย

เนื่องในงานวันวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ. 2550

 

 

หลักเกณฑ์การส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด

                1.  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด   เป็นนักเรียนชั้น ป.5 - 6   ปีการศึกษา  2550   โรงเรียนเอกชนใน            จังหวัดปทุมธานี

                2.  ส่งสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือด้านสิ่งแวดล้อม  (ประเภททีม 3 คน)

                3.  นักเรียนที่ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด  จะต้องส่งสิ่งประดิษฐ์พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อความ                       ชัดเจน  ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต                               อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130  โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

                4.  ในวันตัดสินรอบชิงชนะเลิศ  เจ้าของผลงานต้องนำเสนอผลงาน  พร้อมตอบข้อซักถามของ                      คณะกรรมการ

 

กำหนดการส่งประกวด

                ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดได้วันที่  29  พฤศจิกายน  2550  ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 

โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

 

การตัดสิน

                1.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี   โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

                2.  การดำเนินการตัดสิน

                                รอบคัดเลือก                         วันที่  30  พฤศจิกายน  2550

                                รอบชิงชนะเลิศ                   วันที่  1  ธันวาคม  2550

 

 

 

การประกาศผลการตัดสิน

                คณะกรรมการจะตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่  1  ธันวาคม  2550    โดยเจ้าของผลงานต้องนำเสนอผลงานพร้อมตอบข้อซักถาม  และจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบในวันเดียวกัน  ผลงานที่ชนะการประกวดจะนำไปแสดงในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

เกณฑ์การตัดสิน  พิจารณาจากผลงานและสัมภาษณ์นักเรียนตามเกณฑ์ดังนี้

                1.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                2.  ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ  (หาง่าย  ประหยัด  คุ้มค่า  และราคาถูก)

                3.  เทคนิคการผลิต  (ขนาด  องค์ประกอบ  ความชัดเจน  ความสวยงาม  ความคงทน  ความ                             สอดคล้องของภาพและเสียง)

          4.  ประโยชน์ของผลผลิต

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแข่งขันความสามารถด้านการพูด

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

หลักการและเหตุผล

                การพูดเป็นการสื่อความหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ทักษะทางภาษา        เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้   ความคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ   การถ่ายทอดความรู้   ความคิดโดยการพูดนี้สามารถสื่อความหมายได้รวดเร็วและชัดเจนกว่าการอ่านหรือการเขียน   เพราะผู้ฟังสามารถเห็นอากัปกิริยาของผู้พูดไปด้วย  และถ้าหากผู้พูดมีบุคลิกดี    มีศิลปะในการพูดก็ยังช่วยให้การพูดนั้นประสบผลสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น   ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ผู้อื่น   โดยการจัดโครงการแข่งขันความสามารถด้านการพูด   จึงเป็นวิธีการที่ดียิ่งที่จะช่วยให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพูด ส่งเสริมความสามารถด้านการพูด และ รู้จักแสวงหาความรู้ในเรื่องที่พูด     โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชนและผู้ที่รับฟังให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสฝึกฝนทักษะในด้านการพูด     บรรยายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ            เทคโนโลยีให้ผู้ฟังสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

                2.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด  กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

                3.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการศึกษา     ค้นคว้า    หาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้            ทันสมัยอยู่เสมอ

                4.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการพูด   และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสมและมี           โอกาสพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

 

เป้าหมาย

                1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี

                    เข้าประกวดโครงการ  1  คน

                2.  นักเรียนสามารถใช้ทักษะการพูด    ตลอดจนใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมเพื่อสื่อความหมายทางด้าน               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

สถานที่ดำเนินการ

                โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหัวข้อ                  เรื่องที่พูดเป็นอย่างดี

                2.  เยาวชนมีบุคลิกภาพที่ดีในการพูดดีและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                3.  เยาวชนเป็นผู้มีทักษะการพูดสื่อความหมายได้ดี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถานที่ติดต่อสอบถาม

                โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต  13/8  หมู่ 4  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2904-6150-1 , 0-2902-5912-3  http://www.udomsuksa.ac.th/rangsit

E-mail : info@udomsuksa.ac.th

 

               

               

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์รายละเอียด

ในการดำเนินการแข่งขันความสามารถด้านการพูด

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

 

 

 

 

หัวข้อการพูด

                รอบที่ 1                 พูดเรื่องที่กำหนดให้

                                                “............................................................................”

                รอบที่ 2                 หัวข้อการพูดจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

 

เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน

                กำหนดให้พูดคนละ  5  นาที

 

แบบของการพูด

                เป็นการพูดต่อที่ประชุม

 

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน

                พิจารณาจากเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์   การใช้ภาษาในการเรียบเรียง    และทักษะในการพูดสื่อความหมายของแต่ละบุคคล

                1.  เกณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์  (40 คะแนน)  พิจารณาจากรายละเอียด  ดังนี้

                                -  แนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                                -  ลำดับขั้นตอน

                2.  เกณฑ์ด้านภาษาไทย  (30 คะแนน)  พิจารณาจากรายละเอียด  ดังนี้

                                -  สำนวนการใช้ภาษา

                                -  ความถูกต้องในการออกเสียง

                                -  การเลือกสรรถ้อยคำ

 

 

                3.  เกณฑ์ด้านการพูด  (30 คะแนน)  พิจารณาจากรายละเอียด  ดังนี้

                                -  บุคลิกและความมั่นใจ

                                -  การแสดงออกทางสีหน้า  สายตาและมารยาท

                                -  พูดชัดเจนไม่วกวน  สับสน         

                                -  ระยะเวลาในการพูดตามที่กำหนด

 

วิธีดำเนินการแข่งขัน

                การแข่งขันแบ่งเป็น  2  รอบ  ดังนี้

                รอบที่ 1                 ให้ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน  จับฉลากเลขที่ลำดับการพูดแล้วดำเนินการแข่งขัน                                                   ตามลำดับเลขที่ที่จับฉลากได้

                รอบที่ 2                 ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1  รายงานตัว  จับฉลากเลขที่ลำดับการ                                            พูดแล้วดำเนินการแข่งขันตามลำดับเลขที่ที่จับฉลากได้  ในหัวข้อเรื่องที่                                                     คณะกรรมการกำหนดขึ้นใหม่

 

การตัดสิน

                รอบที่ 1                 คัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดให้เหลือ 6 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2

                รอบที่ 2                 คัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 6 คน  โดยนำคะแนนที่ได้จากคณะกรรมการ                                                   ตัดสินในรอบที่ 1 และรอบที่  2  มารวมกัน เพื่อหาผู้ชนะลำดับที่ 1,2,3  และชมเชย

 

กำหนดการแข่งขัน

                วันที่  1  ธันวาคม  2550 

                สถานที่แข่งขัน โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

หลักการและเหตุผล

                การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้สร้างสรรค์ให้นักเรียนเกิดความคิดและมีเหตุผลมากขึ้น   เพื่อเป็นแบบแผนการดำรงชีวิต   ในการสร้างประเทศชาติให้เจริญในอนาคต    และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์      สามารถถ่ายทอดทางจินตนาการวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นภาพอย่างอิสระ

                เพื่อเป็นการสิ่งเสริมนโยบายของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา  ในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ      และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและแสดงออกในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจินตนาการทางด้านวิทยาศาสตร์โดยการแสดงออก

                3.  เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนด้านความสามารถทางเทคนิคต่าง ๆ  ของการแสดงออก

                4.  เพื่อนำผลงานของนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันแสดงนิทรรศการเนื่องในงานวิชาการ

                    สถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

เป้าหมาย

                ด้านปริมาณ

                                -  มีนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  4  ระดับ  คือ

                                1.  ระดับอนุบาล  โรงเรียนละ  1  คน

                                2.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2   โรงเรียนละ  1  คน

                                3.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4  โรงเรียนละ  1  คน

                                4.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  โรงเรียนละ  1  คน

                ด้านคุณภาพ

                                -  ได้ผลงานวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

สถานที่ดำเนินการ

                โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

 

ระยะเวลาดำเนินการ

                วันที่  1  ธันวาคม  2550   ระยะเวลาการแข่งขันเวลา  09.00 - 12.00 น.

 

การรายงานตัว

                ให้ผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี    รายงานตัวในวันแข่งขัน

วันที่ 1 ธันวาคม 2550  ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  ตามกำหนดการดังนี้

                เวลา  08.00 - 08.45 น.     ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมการ

                เวลา  08.45 - 09.00 น.     ฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการ

                เวลา  09.00 - 12.00 น.     ดำเนินการแข่งขัน

                ภาคบ่าย                                 ประกาศผลการตัดสิน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการถ่ายทอดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์    ในลักษณะของภาพได้อย่างกว้างขวาง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต  13/8  หมู่ 4  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2904-6150-1 , 0-2902-5912-3  http://www.udomsuksa.ac.th/rangsit

E-mail : info@udomsuksa.ac.th

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ระดับอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 , 3-4 , 5-6

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

หัวข้อภาพ

                -  เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   โดยจะแจ้งหัวข้อภาพให้ทราบในวันแข่ง   เพื่อจะวัดความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน

           

ขนาดของภาพ

                -  ระดับอนุบาล                   ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด                10 x 15  นิ้ว

                -  ระดับ ป.1-2                     ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด                15 x 21  นิ้ว

                -  ระดับ ป.3-4                     ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด                15 x 21  นิ้ว

                -  ระดับ ป.5-6                     ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด                15 x 21  นิ้ว

 

สีที่ใช้ในการวาดภาพ

                -  ระดับอนุบาลใช้สีชอล์คหรือสีเทียน

                -  ระดับประถมศึกษาใช้สีชอล์ค

 

อุปกรณ์

                ให้ผู้แข่งขันเตรียมสีและเครื่องใช้มาเอง  ยกเว้นกระดาษวาดเขียน

 

เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ

                -  การจัดภาพ                                       10           คะแนน

                -  เนื้อหาสาระของภาพ                     10           คะแนน

                -  การระบายสี                                     10           คะแนน

                -  ความสมบูรณ์ของภาพ                   10           คะแนน

                -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์               10           คะแนน

                                                รวม                        50           คะแนน

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด  จะอุธรณ์มิได้

 

กรรมสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัล

                ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  สถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ระดับช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

หลักการและเหตุผล

                เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี   ประจำปี  พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา   สถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์   ระดับช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3 ขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งการเป็นผู้มีความรอบรู้ในวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจติดตาม  ค้นคว้า  หาความรู้ใหม่ ๆ  ทางด้านวิทยาศาสตร์                 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  และใช้ทักษะ                         กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

                3.  เพื่อให้นักเรียนได้คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้ในเวลาที่จำกัด

 

เป้าหมาย

                ด้านปริมาณ  ตัวแทนนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3 โรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี 

ช่วงชั้นละ  3  คน

 

สถานที่ดำเนินการแข่งขัน

                โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.  ผลการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์    เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม    ทำให้เกิดการ                 ตื่นตัวในโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยน                    แปลงขององค์ความรู้ใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

                2.  นักเรียนจะมีความสนใจใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

                3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด

                โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต  13/8  หมู่ 4  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2904-6150-1 , 0-2902-5912-3  http://www.udomsuksa.ac.th/rangsit

E-mail : info@udomsuksa.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

ผู้เข้าแข่งขัน

                ต้องเป็นนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3  ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี  ระดับช่วงชั้นละ  3  คน

 

วิธีดำเนินการแข่งขัน

                ช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3              โรงเรียนละ  1  ทีม  ทีมละ  3  คน/ช่วงชั้น

ขอบข่ายของเนื้อหา

                ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระที่ 1-6

                                1.  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

                                2.  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

                                3.  สารกับสมบัติของสาร

                                4.  แรงและการเคลื่อนที่

                                5.  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

วิธีดำเนินการแข่งขัน

                1.  การแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  รอบ

                2.  รอบแรกเป็นการทำข้อสอบปรนัย  (4 ตัวเลือก)  จำนวน  80  ข้อ  นักเรียน  3  คน  ช่วยกันทำ                    กำหนดเวลา  60  นาที

                3.  ทีมที่มีคะแนนจากการทำข้อสอบตั้งแต่  60  คะแนน  จึงมีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสอง

                4.  รอบสองเน้นการตอบปัญหาแบบอ่านโจทย์ให้เขียนตอบจำนวน  10  ข้อ  ข้อละ  2  คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน)

                1.  ข้อทดสอบรอบแรกแบบปรนัยข้อละ  1  คะแนน                                  80           คะแนน

                2.  ข้อทดสอบรอบที่สองแบบอ่านโจทย์ให้เขียนตอบข้อละ  2  คะแนน                20           คะแนน

                3.  นำคะแนนรอบแรกและรอบที่สองมารวมกัน

 

เกณฑ์การตัดสิน

                                ได้คะแนนตั้งแต่  81 - 100  คะแนน              เหรียญทอง

                                ได้คะแนนตั้งแต่  71 - 80  คะแนน                                เหรียญเงิน

                                ได้คะแนนตั้งแต่  61 - 70  คะแนน                                เหรียญทองแดง

 

กำหนดการแข่งขัน

                วันที่  1  ธันวาคม  2550  ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์

ระดับช่วงชั้นที่  2 , 3

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

หลักการและเหตุผล

                ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต     ที่มนุษยชาติต้องใช้เวลาศึกษาต่อไป  อาจจะนานนับชั่วอายุขัยของมนุษยชาติก็ได้      ถึงกระนั้นก็ตามมนุษย์ก็จะยังไม่สามารถหยั่งรู้ความเป็นไปในเอกภพได้อย่างถี่ถ้วนถูกต้อง  เพราะดาราศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาขอบข่ายกว้างขวาง  แบ่งย่อยไปหลายแขนง  ในการศึกษาจะต้องใช้ศาสตร์หลายแขนงมาช่วยและประสมประสานกัน       การจัดกิจกรรมตอบปัญหาดารา-ศาสตร์        จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น      ใฝ่รู้ความเป็นไปในเอกภพ  สนใจและตระหนักในคุณค่าของดาราศาสตร์     ควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ    ตลอดจนแสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถทางดาราศาสตร์ได้

 

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อส่งเสริม  เผยแพร่  และสนับสนุนให้มีการศึกษาดาราศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

                2.  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ์  และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน

                3.  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ  และสมาคมดาราศาสตร์ไทย  ตลอดจนเผยแพร่                 ชื่อเสียงเกียรติคุณของนักเรียนและสถานศึกษาที่มาร่วมการแข่งขัน

 

เป้าหมาย

                จัดการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ 2 , 3  เพื่อคัดเลือกนักเรียนอันดับที่ 1 , 2 , 3 และชมเชย  จากนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

 

ผู้รับผิดชอบ  สถานที่ติดต่อและสอบถามรายละเอียด

                โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต  13/8  หมู่ 4  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2904-6150-1 , 0-2902-5912-3  http://www.udomsuksa.ac.th/rangsit

E-mail : info@udomsuksa.ac.th

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ                    

                1.  นักเรียนมีความสนใจในการติดตามความเคลื่อนไหวทางดาราศาสตร์ใหม่ ๆ มากขึ้น

                2.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการคิดและแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์

ช่วงชั้นที่  2 , 3

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

ผู้เข้าแข่งขัน               

                ต้องเป็นนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 , 3   ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี

ระดับช่วงชั้นละ  3  คน

 

วิธีดำเนินการแข่งขัน

                ช่วงชั้นที่ 2 , 3                     โรงเรียนละ  1 ทีม ทีมละ 3 คน/ช่วงชั้น

ขอบข่ายของเนื้อหา

                ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระที่ 7

                                1.  ดาราศาสตร์และอวกาศ

                                2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศ

วิธีดำเนินการแข่งขัน

                1.  การแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  รอบ

                2.  รอบแรกเป็นการทำข้อทดสอบปรนัย  (4 ตัวเลือก)  จำนวน  80  ข้อ  นักเรียน  3  คนช่วยกันทำ                  กำหนดเวลา  60  นาที

                3.  ทีมที่มีคะแนนจากากรทำข้อทดสอบตั้งแต่  60  คะแนน  จึงมีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสอง

                4.  รอบสองเน้นการตอบปัญหาแบบอ่านโจทย์ให้เขียนตอบจำนวน  10  ข้อ  ข้อละ  2  คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน)

                1.  ข้อทดสอบรอบแรกปรนัยข้อละ  1  คะแนน                                                          80  คะแนน

                2.  ข้อทดสอบรอบที่สองแบบอ่านโจทย์ให้เขียนตอบข้อละ  2  คะแนน                20  คะแนน

                3.  นำคะแนนรอบแรกและรอบที่สองมารวมกัน

เกณฑ์การตัดสิน

                ได้คะแนนตั้งแต่  81 – 100  คะแนน             เหรียญทอง

                ได้คะแนนตั้งแต่  71 – 80  คะแนน                                เหรียญเงิน

                ได้คะแนนตั้งแต่  61 – 70  คะแนน                                เหรียญทองแดง

กำหนดการแข่งขัน

                วันที่  1  ธันวาคม  2550  ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ระดับช่วงชั้นที่  1, 2 , 3

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

หลักการและเหตุผล

            การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์            มีความมุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่ม  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ     ไม่เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับด้านอื่น ๆ  และในชีวิตประจำวันด้วย  ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา            ทางสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  สถานศึกษาเอกชน   ปทุมธานี        จึงได้จัดงานการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี พ.ศ.2550 ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการในการแก้ไข                    ปัญหา

                2.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นกระบวนการคิด                   และการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                3.  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

 

เป้าหมาย

                ด้านปริมาณ  ตัวแทนนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3 โรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี 

 

ผู้รับผิดชอบ  สถานที่ติดต่อและสอบถามรายละเอียด

                โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต  13/8  หมู่ 4  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2904-6150-1 , 0-2902-5912-3  http://www.udomsuksa.ac.th/rangsit

E-mail : info@udomsuksa.ac.th

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1.  นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3 ได้แสดงความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยใช้                            กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                2.  ครูและนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการในการ             แก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้มีการฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่  1, 2 , 3

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

ผู้เข้าแข่งขัน               

                ต้องเป็นนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3   ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี

ระดับช่วงชั้นละ  3  คน

 

วิธีดำเนินการแข่งขัน

                ช่วงชั้นที่ 1 ,2 , 3                                โรงเรียนละ  1 ทีม ทีมละ 3 คน/ช่วงชั้น

วิธีดำเนินการแข่งขัน

                ให้ LAB เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน  โดยทุกทีมต้องทำ LAB ตามที่กำหนดทั้งหมด 5 LAB และถูกต้องตามขั้นตอนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งในแต่ละ LAB มีคะแนน  20  คะแนน  รวมทั้งหมด  100  คะแนน

                ฐานที่ 1                 ทักษะการสังเกต

                ฐานที่ 2                 การทดลอง

                ฐานที่ 3                 การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

                ฐานที่ 4                 ทักษะการสรุปผลการทดลอง

                ฐานที่ 5                 ทักษะการตั้งสมมติฐานและการพยากรณ์

หมายเหตุ  คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                ได้คะแนนตั้งแต่  81 – 100  คะแนน             เหรียญทอง

                ได้คะแนนตั้งแต่  71 – 80  คะแนน                                เหรียญเงิน

                ได้คะแนนตั้งแต่  61 – 70  คะแนน                                เหรียญทองแดง

 

กำหนดการแข่งขัน

                วันที่  1  ธันวาคม  2550  ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับช่วงชั้นที่  2 , 3

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

 

หลักการและเหตุผล

                วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศ      ให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ   ด้าน   เช่น การศึกษา   เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  เป็นต้น   ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนของชาติเห็นความสำคัญและมี

เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย                สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา   สถาน  ศึกษาเอกชน ปทุมธานี  พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุน   ส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทค -โนโลยี ที่มีผลต่อชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา  สถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี   จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 , 3    ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิต -ประจำวัน  ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา  ค้นคว้า  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์               ในการแก้ปัญหาของเยาวชนของชาติ

                2.  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์  อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ                                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                3.  เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน                            ประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

                4.  เพื่อสนองนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     แห่งชาติ

 

 

 

เป้าหมาย

                1.  ด้านปริมาณ 

                                -  นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 , 3 โรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี  ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด

                2.  ด้านคุณภาพ 

                                -  นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 , 3 มีความรู้  ความเข้าใจในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

 

ระยะเวลาดำเนินการ

                ระหว่างวันที่  23  พฤศจิกายน  2550 – วันที่ 1 ธันวาคม  2550

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                จากการส่งเสริมและการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจ            ค้นคว้าหาความรู้จากการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  นอกเหนือจากมีสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว    ยังเป็นการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยปฏิบัติจริง   ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนของชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถานที่ติดต่อและสอบถามรายละเอียด

                โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต  13/8  หมู่ 4  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2904-6150-1 , 0-2902-5912-3  http://www.udomsuksa.ac.th/rangsit

E-mail : info@udomsuksa.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่  2 , 3

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

ผู้เข้าแข่งขัน

                ต้องเป็นนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 , 3 ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ระดับช่วงชั้นละ 3 คน

 

ข้อตกลงของชิ้นงาน

                1.  โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่นักเรียนแต่ละระดับจัดทำด้วยตนเองและไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ  จากการประกวดมาก่อน

                2.  แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ช่วงชั้นละ  1  ทีมเท่านั้น

                3.  จำนวนนักเรียนแต่ละทีม  ทีมละ  3  คน

 

วิธีการดำเนินการแข่งขัน

                1.  ส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระดาษ A4 จำนวน 5 ชุด  ความยาวไม่เกิน  20 หน้า  รวมภาคผนวกต้องไม่เกิน 30 หน้า

                2.  แผงสำหรับแสดงโครงงานให้จัดทำเองโดยใช้บอร์ด  ขนาดดังนี้

                                แผ่น  ก.  ขนาด  60x60    cm.

                                แผ่น  ข.  ขนาด  60x120  cm.

                                แผ่น  ค.  ขนาด  60x60    cm.

 

 

 

 

 


 
                                                                                 120  ซม.

 หมายเหตุ            แผงสำหรับแสดงกิจกรรมของโครงงานวิทยาศาสตร์  ขอให้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่ส่ง                            เข้าประกวด  และจะเป็นสมบัติของโรงเรียนต่อไป                                    

วันเวลาในการแข่งขัน

                1.  ส่งเอกสารรายงานโครงงานภายในวันที่  23  พฤศจิกายน  2550  (ส่งที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา)

                2.  ประกาศผลรายงานที่ผ่านการคัดเลือกวันที่  28  พฤศจิกายน  2550  (สอบถามผลการแข่งขันที่                    โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  โทร.0-2531-2197 , 0-2531-5047)

                3.  โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานมาแสดงในงาน  ในวันที่  1  ธันวาคม  2550                 โดยนำเสนอไม่เกินทีมละ  10  นาที

 

การตัดสิน

                การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

                1.  ภาพรวมของโครงงาน

                                v  ริเริ่มสร้างสรรค์

                                -  ความแปลกใหม่ของปัญหา  การเสนอแนวคิด  และการระบุตัวแปร  ที่ต้องการศึกษา  (การ                           ดัดแปลง  เปลี่ยนแปลง  จากผู้ที่เคยทำมาก่อน  การคิดขึ้นใหม่)

                                -  การออกแบบทดลอง  (การดัดแปลง  เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้อื่นเคยทำมาก่อน  การคิดขึ้นใหม่                           วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร  วิธีการรวบรวมข้อมูล  การทดลองซ้ำ  การ                             เลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม    ละเอียด                           รอบคอบ  สอดคล้องกับปัญหา)

                                v  การใช้วิธีทำทางวิทยาศาสตร์  (ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์)

                                -  การสังเกตที่นำมาสู่ปัญหา

                                -  การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้อง  ชัดเจน

                                -  การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง

                                -  การทำการทดลอง  โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

                                v  การแสดงให้เห็นถึงความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่ทำ

                                -  การใช้หลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญหา                                   โดยมีความเข้าใจอย่างดี

                                -  การอ้างถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  มีความเข้าใจในความรู้ที่อ้างถึง                                 เป็นอย่างดี

                                v  การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ

                                -  การบันทึกข้อมูลมีเพียงพอต่อเนื่อง  และเป็นระเบียบ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียด

                                   ถี่ถ้วน  ความมานะบากบั่น  ความตั้งใจจริงในการทดลอง

                                v  คุณค่าของโครงงาน

                                -  ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน  และในด้านการแก้ปัญหา

                                v  การนำเสนอรายงาน

                                -  ในลักษณะรูปภาพ  กราฟ  ตาราง  ถูกต้อง  เหมาะสม  กะทัดรัด  และชัดเจน  การใช้ภาษา                           คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์

                2.  การเขียนรายงาน

                                -  ความถูกต้องของแบบฟอร์ม  ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญ  แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน                               ตามลำดับ  (บทคัดย่อ  บทนำ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  อุปกรณ์และวิธีการทดลองสรุปและ                            อภิปรายผลการทดลอง)

                                -  การเสนอแนะในแต่ละหัวข้อ  ถูกต้อง  ชัดเจนตรงประเด็นเป็นลำดับขั้นตอน

                                -  การใช้ภาษาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์  ถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุม  และสละสลวย  สามารสื่อสาระ                          ที่สำคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี

                                -  การแสดงให้เห็นถึงความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่ทำ

                                -  การใช้หลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์  ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญหา                                โดยมีความเข้าใจเป็นอย่างดี

                                -  การอ้างถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มีความเข้าใจในความรู้ที่อ้างถึง                                 เป็นอย่างดี

                                -  การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)

                                -  การสังเกตที่นำมาสู่ปัญหา

                                -  การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้องชัดเจน

                                -  การออกแบบการทดลอง  (การควบคุมตัวแปร  วิธีการรวมข้อมูล  การทดลองซ้ำ)

                                -  การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  เป็นไปอย่างถูกต้อง                                            เหมาะสม  ละเอียดรอบคอบ  สอดคล้องกับปัญหา

                                -  การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง

                                -  การจัดกระทำกับข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล  (ในลักษณะของรูปภาพ  กราฟ  ตารางเลข)  ที่                          ถูกต้อง

                                -  การจัด  การเลือกเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง  มีหน่วยกำกับเสมอ

                                -  การคำนวณที่ถูกต้อง

                                -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                                -  ความแปลกใหม่ของปัญหาและการควบคุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา  (การดัดแปลง                                            เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้อื่นได้ทำมาก่อนหรือคิดขึ้นใหม่)

                                -  ความแปลกใหม่ของการออกแบบการทดลอง  (การดัดแปลง  เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้อื่นทำมา                            ก่อน  การคิดขึ้นใหม่  วิธีการแก้ปัญหา  วิธีวัดและควบคุมตัวแปร  วิธีการรวบรวมข้อมูล                      การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการทดลองหรือการ                                                 ประดิษฐ์)

                                -  การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ  อย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบ  ซึ่งแสดง                           ให้เห็นถึงความละเอียดถี่ถ้วน  ความมานะ  บากบั่น  ความตั้งใจจริงในการทดลอง  และ                      รวบรวมข้อมูล

                                -  การอภิปรายผลการทดลองอย่างมีเหตุผล  และสร้างสรรค์  มีข้อเสนอแนะหรือสมมุติฐาน                             สำหรับการศึกษาทดลองต่อไปในอนาคต

                3.  การจัดแสดงโครงงาน

                                -  ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์  ชิ้นส่วน  วัสดุ  กลไกต่าง ๆ ประกอบการแสดง

                                -  ความสามารถในการสาธิตผลการทดลองหรือการทำงานของกลไกต่าง ๆ

                                -  ความประณีตสวยงาม

                                -  การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)

                                -  การจัดกระทำข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล  (ในลักษณะของรูปภาพ  ตาราง  ตัวเลขที่ถูกต้อง                            เหมาะสมกะทัดรัด  ชัดเจน  เข้าใจง่าย  น่าสนใจ)

                                -  การออกแบบการจัดแสดงผลงานที่สื่อความหมายถึงแนวคิด  หลักสาระสำคัญต่าง ๆ  อย่าง                           ชัดเจน

                                -  ความถูกต้องเหมาะสม  กะทัดรัด  ชัดเจนของคำอภิปรายในแผนงาน

                                -  การแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปที่ถูกต้อง

                                -  การคำนวณ  (ถูกต้อง)

                                -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                                -  ความแปลกใหม่ของการออกแบบการนำเสนอข้อมูล  การใช้วัสดุในแผงแสดงโครงงาน

                4.  การอภิปรายปากเปล่า

                                -  การอภิปรายและตอบข้อซักถาม  โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่ทำ

                                -  การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  มีความเข้าใจถูกต้อง  (อธิบายได้ตามที่อ้างถึงในรายงาน)

                                -  อธิบายและตอบข้อซักถาม  โดยแสดงหลักฐานข้อมูลที่ได้จากการแสดงและการอ้างอิง                                   เอกสาร  (ตามที่อ้างในรายงาน)  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมถึงความเข้าใจที่แท้จริง

                                -  อธิบายและตอบข้อซักถามที่แสดงให้เห็นถึงการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                                -  การสังเกตที่นำมาสู่ปัญหา

                                -  การตั้งสมมุติฐาน

                                -  การระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

                                -  การออกแบบการทดลอง  (การควบคุมตัวแปร  วิธีการรวบรวมข้อมูล  การทดลองซ้ำ)

                                -  การเลือกและการทดสอบ  ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ

                                -  การให้นิยามเชิงปฏิบัติการ

                                -  การจัดทำข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล

                                -  การแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

                                -  การวัด  การเลือกเครื่องมือวัด  การใช้เครื่องมือวัด  การใช้หน่วยกำกับ  การคำนวณ

                                -  อธิบายและตอบข้อซักถามที่แสดงให้เห็นถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                                -  ที่มาของการคิด  ความแปลกใหม่ในการตั้งปัญหาที่จะศึกษา  เลือกตัวแปรที่จะศึกษา                       ออกแบบการทดลอง  เลือกวัสดุอุปกรณ์  การจัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูล

                                -  อธิบายและตอบข้อซักถามพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากโครงงานต่อการ                           พัฒนาตนเอง  ต่อส่วนรวม  (ความเป็นไปได้ในการขยายผลการศึกษาทดลองของโครงงาน                           เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างมี                        เหตุผลและสร้างสรรค์)

                                -  อธิบายและตอบข้อซักถามที่แสดงให้เห็นถึงความมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์

                                -  ความละเอียดถี่ถ้วนและความมานะบากบั่นในการสังเกตหรือการทดลอง

                                -  ไม่ตัดสินใจง่าย ๆ  โดยปราศจากข้อเท็จจริงสนับสนุนอย่างมีเหตุผล

 

ลักษณะและส่วนประกอบของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

1.  ปกหน้า

    ประกอบด้วย

                1.1  ชื่อโครงงาน

                1.2  ชื่อนักเรียนผู้ทำโครงงาน  (ไม่เกิน  3  คน)

                1.3  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

                1.4  ชื่อโรงเรียน

2  บทคัดย่อ

                เขียนเกี่ยวกับโรงเรียนโดยย่อ  เช่น  วัตถุประสงค์  วิธีการดำเนินการ  และสรุปผลของการศึกษา

3.  เนื้อเรื่องโครงงาน

    ประกอบด้วย

                1.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

                                กล่าวถึงความเป็นมา  เหตุจูงใจ  หรือเหตุผลที่เลือกทำโครงงานนี้  และความสำคัญของเรื่อง                          หรือปัญหาที่ศึกษา

                2.  ปัญหาที่ศึกษา

                                ระบุจุดประสงค์ของการศึกษา   หรือปัญหาที่ต้องการศึกษาให้ได้คำตอบ

                3.  เอกสารและหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                                กล่าวถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา จากเอกสาร ตำรา วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ                        เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ       หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องนำมาใช้และเป็นแนวทาง                         ของการตั้งสมมุติฐาน

                4.  สมมุติฐาน

                                ข้อความแสดงการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลอง  โดยมีพื้นฐานจากการศึกษา                         ค้นคว้าจากเอกสารและจากข้อมูลอื่น ๆ

                5.  ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

                                กำหนดตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  และตัวแปรควบคุม

                6.  วัสดุและอุปกรณ์

                                ระบุว่าใช้วัสดุและอุปกรณ์อะไรบ้างในจำนวนและปริมาณเท่าใด เป็นต้น

                7.  วิธีการดำเนินการ

                                อธิบายวิธีการใช้การศึกษาค้นคว้าทุกขั้นตอน   โดยละเอียด  เช่น  การออกแบบ  การทดลอง                          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

                8.  ผลการศึกษา

                                ระบุผลที่ได้จาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการศึกษา

                9.  อภิปราย

                                แสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษาที่ได้ว่า  หมายความว่าอย่างไร  ผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ                            สมมุติฐานที่กำหนดไว้  หรือไม่อย่างไร  เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของปัญหาที่ศึกษา

                10. สรุปผลการทดลอง

                                เป็นการตอบปัญหาที่ศึกษา  โดยสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาปัญหาว่า  ได้คำตอบอะไร

                11. ข้อเสนอแนะ

                                กล่าวถึงข้อคิดเห็นที่ได้จากการทำโครงงาน  เช่น  จะนำผลของการศึกษาไปใช้ประโยชน์                               อะไรบ้าง  และข้อคิดเห็นสำหรับการศึกษาค้นคว้าเรื่องในทำนองนี้ต่อไปในอนาคต

                12. เอกสารอ้างอิง

                                ระบุชื่อหนังสือ  เอกสาร  ตำราต่าง ๆ  ที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในการทำโครงงาน  และควรเขียน                            ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิงด้วย

13.    ระบุจำนวนหน้า  บทคัดย่อ – เอกสารอ้างอิง  ไม่เกิน  20  หน้า  ภาคผนวก  (ถ้ามี)  ไม่เกิน

        10  หน้า  ถ้าเกิน  1- 5 หน้า  หัก  5  คะแนน  ถ้าเกิน  5  หน้า  หัก  10  คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

                ได้คะแนนตั้งแต่  81 - 100  คะแนน              เหรียญทอง

                ได้คะแนนตั้งแต่  71 - 80  คะแนน                                เหรียญเงิน

                ได้คะแนนตั้งแต่  61 - 70  คะแนน                                เหรียญทองแดง

โครงการประกวดกิจกรรม  Science Show

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

หลักการและเหตุผล

                ในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี      เป็นงานที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดปทุมธานี  ได้นำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 2 – 3   ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมาแสดงทางด้านการแสดงวิทยาศาสตร์    จึงได้จัดประกวดกิจกรรม  Science Show  ในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี พ.ศ.2550 ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ                          สารสนเทศระดับช่วงชั้นที่ 2 - 3

                2.  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการแสดงบนเวทีถึงการทดลองทางด้าน                            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                3.  เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความสามารถของนักเรียนด้านทักษะ                             กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

เป้าหมาย

                1.  โรงเรียนเอกชนระดับช่วงชั้นที่ 2 – 3  ได้มีโอกาสจัดเตรียมการแสดงบนเวทีในรูปของการสาธิต                และการทดลอง

                2.  ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้  ประสบการณ์

                3.  นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 – 3 ได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  สร้าง                        กิจกรรมการแสดงด้วยความภาคภูมิใจ

 

สถานที่ดำเนินการ

                โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130 โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

 

 

ระยะเวลาการดำเนินการ

                วันที่  1  ธันวาคม  2550  ระยะเวลาการแข่งขัน  09.00 – 12.00 น.

 

การรายงานตัว

                ให้ผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี   รายงานตัวในวันแข่งขัน  วันที่ 1  ธันวาคม  2550  ณ  โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  ตามกำหนดการดังนี้

                เวลา  08.00 – 08.45 น.     ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อคณะกรรมการ

                เวลา  08.45 – 09.00 น.     ฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการ

                เวลา  09.00 – 12.00 น.     ดำเนินการแข่งขัน

                                                                ประกาศผลการตัดสิน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการถ่ายทอดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ในลักษณะของภาพได้อย่างกว้างขวาง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต  13/8  หมู่ 4  คลองหก  คลองหลวง  ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2904-6150-1 , 0-2902-5912-3  http://www.udomsuksa.ac.th/rangsit

E-mail : info@udomsuksa.ac.th

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม  Science Show

ระดับช่วงชั้นที่  2 - 3

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

 

เกณฑ์

                1.  ช่วงชั้นที่ 2 – 3 ทีมละ 3 คน  โรงเรียนส่งแข่งขันโรงเรียนละ  1  ทีม

                2.  เวลาที่ใช้ในการแสดงทีมละ  15  นาที

                3.  เป็นการแสดงการทดลองที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

                4.  มีการแต่งกายที่เหมาะสม  โดยใช้เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน  หากมีการตกแต่งเพิ่มเติมต้อง             เป็นไปด้วยความประหยัด

 

เกณฑ์การตัดสิน

                ได้คะแนนตั้งแต่    81 – 100  คะแนน                           เหรียญทอง

                ได้คะแนนตั้งแต่  71 – 80  คะแนน                                                เหรียญเงิน

                ได้คะแนนตั้งแต่  61 – 70  คะแนน                                                เหรียญทองแดง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

เนื่องในงานวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี  พ.ศ.2550

 

ชื่อโรงเรียน...........................................................................................................................................................

ที่ตั้ง......................................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์...................................................................หมายเลขโทรสาร................................................

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ.............................................................................................................................................

ลำดับที่

กิจกรรม

รายชื่อนักเรียน

ระดับ / ช่วงชั้นที่

หมายเหตุ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรุณาส่งใบสมัครที่ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  37/2  หมู่ที่ 11  ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี  12130 โทร 0-2531-2197  โทรสาร 0-2531-5047

ภายในวันที่  23  พฤศจิกายน  2550  (ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)