จุดประสงค์ และความสำคัญ
จุดประสงค์ และความสำคัญ
ประโยชน์ที่ได้รับจากเว็บไซต์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอุดมศึกษา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
แมกไม้อุดมศึกษา
พรรณไม้ในพุทธประวัติ
พรรณไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
พรรณไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
พรรณไม้กระถาง
พรรณไม้เลื้อย
พรรณไม้มงคล
พรรณไม้ประดับภายในอาคาร
พรรณไม้ประดับภายนอกอาคาร
พรรณไม้สมุนไพร
พรรณไม้มีพิษ
พรรณไม้กำจัดสารพิษ
พืชพรรณ...สิ่งเสพย์ติด
พรรณไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
พรรณไม้ชายเลน
เรื่องนี้ของ...กล้วยไม้
ว่านพืชมหัศจรรย์
พืชไฮโดรเพอร์นิกส์
บุปผาราชินี
การศึกษาดอกพทธรักษา
บูรณาการเรื่อง...พรรณไม้
เทคนิคการปลูกไม้ภายในบ้าน
เมนูอาหาร...พรรณไม้
เพลินใจไปกับเพลง...พรรณไม้
ชีววิทยา กับ พรรณไม้
ทำนายโชค กับ พรรณไม้
วรรณคดีพรรณไม้
สวย...ด้วยพรรณไม้
เครือข่ายโยงใย
คณะดำเนินงาน
  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
       โดยการกำหนดต้นไม้มงคลประจำจังหวัดนี้ก็มาจากคติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2537 ได้มีการอนุมัติให้มีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี รัฐบาลก็ได้มีการจัดรณรงค์โครงการในวันที่ 9 พ.ค. 2537 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถซึ่งเสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานดังกล่าว พร้อมกันนั้นพระองค์ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำไปปลูกเป็นสิริมงคลในวันเริ่มโครงการและต้นไม้เหล่านั้นก็ถือว่าเป็นไม้มงคลประจำจังหวัดนั้น ซึ่งไม้มงคลทั้ง 76 จังหวัดก็ประกอบไปด้วย
เลือกที่ภาคในแผนที่เพื่อดูรายชื่อพรรณไม้

    ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้